ornamentObchodní podmínkyornament

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění.

VOP vydává společnost Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, IČ: 0003091, se sídlem Výšinka 1409, 511 01 Turnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr XVIII, vložka 390.
Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi vstupenek.

Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu s Granátem, družstvem umělecké výroby, Turnov (dále jen „klientem“), a Granátem, družstvem umělecké výroby, Turnov, při koupi vstupenek do prostor MUZEA českého granátu (dále jen „MUZEA“).

MUZEUM je jedinou osobou oprávněnou přijímat a vyřizovat veškeré reklamace klienta týkající se výkladu či plnění těchto podmínek. MUZEUM není odpovědné za nedodržení závazků vycházejících z těchto podmínek, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě vyšší moci (vis maior) nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s organizací, průběhem návštěvy ani se službami poskytovanými při této příležitosti.

Objednávka vstupu, stejně jako zakoupení vstupenky na vstupních pokladnách MUZEA zahrnuje přijetí VOP a zvláštních podmínek MUZEA, se kterými se klient může seznámit na internetových stránkách www.mcgp.cz, a které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě, pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak.

Je výslovně stanoveno, že informace uvedené ve VOP MUZEA mohou být změněny a klient s nimi bude před potvrzením objednávky obeznámen. Předmětem těchto podmínek je obeznámit klienta s popisem MUZEA a zejména ho seznámit s cenami, způsoby platby, podmínkami odstoupení od smlouvy a změny smlouvy. Tyto podmínky mohou být změněny v případě akcí na určité produkty nebo během určitých období v roce. Pro tyto akce jsou zvláštní prodejní podmínky upřesněny v brožuře nebo v materiálech vydaných speciálně pro tuto příležitost.

I – SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO KOUPI VSTUPENEK DO PROSTOR MUZEA

Uvedené ceny jsou vyjádřeny v českých korunách, popřípadě v jiné zahraniční měně a stanoveny s přihlédnutím k výši daní k datu odeslání objednávky. Po datu zaslání objednávky klientem a jejím řádném potvrzení MUZEEM v souladu s ustanoveními obsaženými v těchto podmínkách či koupi individuální vstupenky ve vstupní pokladně MUZEA, přes internet či prostřednictvím třetích osob, se kterými má MUZEUM uzavřenu dohodu o distribuci, nemůže být ze strany MUZEA cena vstupenky změněna.

Bez ohledu na výše uvedené, v případě změny výše daní může MUZEUM v jakémkoliv okamžiku ceny změnit. Ceny zahrnují jednorázový vstup do prostor MUZEA; nezahrnují žádné jiné výdaje osobního charakteru. Pokud jsou tarifní podmínky vázány na věk dítěte nebo dětí, ten je posouzen u dítěte/dětí v den návštěvy. Může být požadován doklad s datem narození; při jeho nepředložení bude účtován tarif dospělého.

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o koupi vstupenek prostřednictvím Rezervační služby MUZEA. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vstupenek (náklady na internetové připojení) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Cenu vstupenek a případné náklady spojené s jejich dodáním může klient uhradit MUZEUM následujícími způsoby:

  • v hotovosti na vstupní pokladně MUZEA, není-li dále stanoveno jinak
  • bezhotovostně platební kartou,
  • poukázkami, pokud je MUZEUM bude přijímat.

II – ZVLÁŠTNÍ PODMÍKY PRO NÁKUP INDIVIDUÁLNÍCH VSTUPENEK DO PROSTOR MUZEA

Nákup vstupenek nákupu je možný na pokladně MUZEA, přes Internet na následující stránce: www.mcgp.cz, nebo prostřednictvím třetích osob, které mají s MUZEEM uzavřenu distribuční dohodu. Způsoby a zvláštní prodejní podmínky specifické pro nákup vstupenek online (e-vstupenky) jsou podrobně popsány na dané webové stránce.

II.1 – Nedatované vstupenky

Pokud není stanoveno jinak, nedatované vstupenky platí jeden rok ode dne, kdy byly zakoupeny a nemohou být vráceny.

II.2 – Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek klientem – spotřebitelem

Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek uzavřené prostředky komunikace na dálku dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Klient – spotřebitel je však oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o koupi nedatovaných vstupenek uzavřené prostředky komunikace na dálku, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle předchozí věty běží ode dne převzetí vstupenek. Pro dodržení lhůty postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient – spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat MUZEUM na adrese uvedené v čl. IV.11. VOP a emailové adrese: muzeumcgp@granat.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Klient – spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností klienta – spotřebitele. Odstoupí-li klient – spotřebitel od smlouvy, zašle zpět muzeu nebo předá na adrese: Karlova 186/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vstupenky, které obdržel. Klient – spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením vstupenek.

Odstoupí-li klient – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu MUZEUM bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení vstupenek, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem je možné peněžní prostředky vrátit pouze se souhlasem klienta – spotřebitele, nevzniknou-li s tím klientovi – spotřebiteli další náklady. Zvolil-li klient -spotřebitel jiný, než nejlevnější způsob dodání vstupenek, který MUZEUM nabízí, vrátí MUZEUM klientovi – spotřebiteli náklady na dodání vstupenek ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání vstupenek.

MUZEUM není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi – spotřebiteli dříve, než mu klient – spotřebitel vstupenky předá nebo prokáže, že vstupenky muzeu odeslal.

IV – RŮZNÁ USTANOVENÍ

IV.1 – Prodlení

V případě prodlení s platbou ze strany klienta je klient povinen zaplatit muzeu úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády dle § 1970 občanského zákoníku.

IV.2 – Práva duševního vlastnictví

Klient nenabývá žádná práva duševního vlastnictví, a to zejména autorská práva, průmyslová práva a ani mu není udělena jakákoli licence či jiné povolení k užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků, k nimž vlastnické právo svědčí MUZEUM.

IV.3 – Vyšší moc

Vedení MUZEA si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. Příkladným výčtem jsou: stávka, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě může MUZEUM nabídnout jiné datum návštěvy.

IV.4 – Odpovědnost

MUZEUM nenese odpovědnost za škodu způsobenou skutečnostmi určité povahy, zejména: požárem a/nebo krádeží způsobenou na věcech vnesených, které nebyly uloženy v šatně sloužící tomuto účelu.

Každý návštěvník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí během návštěvy v prostoru MUZEA. MUZEUM rozhoduje o podmínkách provozu a údržby MUZEA (i) o stanovení otevíracích dnů a doby MUZEA a atrakcí, které nabízí, (ii) o provádění údržby, opravy, obnovy veškerého vybavení, jehož je MUZEUM vlastníkem nebo jej využívá, stejně tak (iii) o uplatnění předpisů a pravidel týkajících se zdraví, bezpečnosti, veřejné prezentace atrakcí, představení a služeb poskytovaných zákazníkům MUZEA. Zvláště pak může MUZEUM rozhodnout o uzavření pro veřejnost celého MUZEA či jeho části, kterou spravuje, a pozastavit poskytování všech či některých nabízených služeb jako služby restaurační, a to na dobu, kterou uzná za nutnou, zejména z důvodu úkonů souvisejících s bezpečností či zdravím návštěvníků, z důvodu údržby, opravy, obnovy, přestavby celého nebo části vybavení MUZEA, také z důvodu špatného počasí, veřejného pořádku atd., aniž by bylo MUZEUM odpovědné a aniž by klient mohl žádat náhradu újmy na základě výše uvedeného. Výslovně se stanoví, že nefunkčnost části expozice není důvodem k vrácení vstupného.

IV.5 – Návštěvní řád

Každý návštěvník musí dodržovat Návštěvní řád MUZEA, který je k dispozici k nahlédnutí u pokladen a vyvěšený u vstupu. Bezpečnostní služba MUZEA je oprávněna vyvést z MUZEA každého, kdo porušuje Návštěvní řád MUZEA. Návštěvníci vyvedení na základě výše uvedeného důvodu nemají nárok na vrácení vstupného.

IV.6 – Reklamace

Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a klientovi nebude poskytnuta náhrada.
Klient má zejména právo vytknout vady množství dodaných vstupenek oproti objednávce klienta.

Reklamace plnění poskytovaného MUZEEM musí být podána písemně nebo elektronicky a zaslána na adresu uvedené v čl. IV.11. VOP nebo na email: muzeumcgp@granat.cz, a to bez zbytečného odkladu od návštěvy MUZEA. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, faktury, potvrzení, poukazy atd.).

MUZEUM nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se MUZEUM s klientem na lhůtě delší.

IV.7 – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

MUZEUM tímto informuje klienta – spotřebitele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy s MUZEEM, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u MUZEA poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi MUZEEM a klientem – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou klientovi – spotřebiteli k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

IV.8 – Ochrana osobních údajů

MUZEUM v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje klientů, kteří poskytli tyto údaje při rezervaci či koupi vstupenek do prostor MUZEA v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou jsou klienti, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU.

MUZEUM dále zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb klientům, a to též bez souhlasu klientů dle § 5 odst. 5 ZOOU. Pokud s tím však klient vyslovil písemně nesouhlas, nesmí správce dále uvedené údaje zpracovávat.

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je MUZEUM. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů zpracovávaných MUZEEM. Poskytnutí osobní údajů je dobrovolné.

MUZEUM tímto klienty informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

IV.9 – Další práva a povinnosti

MUZEUM není ve vztahu ke klientovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje MUZEUM prostřednictvím elektronické adresy: centrum@granat.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle MUZEUM na elektronickou adresu klienta.

MUZEUM je oprávněno k prodeji vstupenek a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IV. 10 – Spory

Tyto všeobecné prodejní podmínky podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.

IV.11 – Kontaktní údaje MUZEA

Kontaktní údaje MUZEA:
Adresa pro doručování: Karlova 186/8, 110 00, Praha 1 – Staré Město
Adresa elektronické pošty: muzeumcgp@granat.cz
Telefon: +420 222 211 561

Praha, 2. května 2020